slider
experience and expertise
read more
slider
Sterilization
read more
slider
Affordable
read more

SERVICESปลูกรากฟันเทียม (Dental implant)

การฝังรากเทียมด้วยวัสดุไทเทเนี่ยมและครอบฟันเสมือนฟันจริง
Prosthodontic Orthodontics รากเทียมคืออะไร
ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)
คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้รากเทียมเพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่
ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟัน 1 ซี่
ในกรณีที่คุณต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไป 1 ซี่ คุณสามารถแทนที่ฟันแท้ที่เสียไป โดยที่ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน รากเทียมทำหน้าที่เปรียบเสมือนฟันธรรมชาติ คือมีทั้งตัวฟัน และ รากฟันเทียม ใช้งานได้เหมือนจริงทุกประการ การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น คือ รากฟันเทียมไททาเนียม เสายึด (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมรากฟันเทียมและครอบฟัน โดยในการติดยึดครอบฟัน สามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยการสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยรากฟันเทียมได้รับการ
ปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับ สภาพช่องปาก กระดูกรองรับฟันและตำแหน่งที่จะทำการฝังของแต่ละบุคคล ช่วยให้ระดับการประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) การปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้จะรวมถึงการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมจะเป็นวิธีการทดแทนแบบถาวรมีอายุการใช้งานที่นาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติอีกด้วย

ส่วนประกอบของรากเทียม
Orthodontics
รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ
1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

ขั้นตอนการรักษารากเทียม
1.ขั้นตอนการวางแผนการรักษา
1.1ถ่ายเอ็กเรย์
1.2พิมพ์ปากทำ study model
- surgical template
- Surgical stent
1.3 เลือกขนาดรากเทียม
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ความยาวรากเทียม ( หมายเหตุ หมอศัลอาจเป็นผู้เลือกรากเทียมเอง)
1.4.ทำการนัดส่งต่อหมอศัลเพื่อฝังรากเทียม

2. ขั้นตอนปฏิบัติฝังรากเทียม
2.1 วัดความดัน / ทานยา / ฉีดยาชา
2.2 เปิด flap
2.3 กรอกระดูกตามขนาดรากเทียม
2.4 ฝังรากเทียม
2.5 ปิดฝารากเทียมด้วย healing cap / closure screw
2.6 เย็บแผลปิด
2.7. นัดคนไข้กลับมาตัดไหม 7 วัน(ไหมธรรมดา)
2.8. หลังตัดไหม นัดกลับมาอีกครั้ง 3 - 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับระบบที่ฝังหรือยี่ห้อรากเทียม